Obchodní podmínky

Všeobecná pravidla prodeje:

1. Způsob zadávání objednávek:
a) prostřednictvím platformy B2B http://b2b.polishtextilegroup.com/
b) telefonicky
c) e-mailem
d) faxem

2. Objednávkový formulář by měl obsahovat následující údaje:
a) Údaje o kupujícím:
• název společnosti
• adresa sídla společnosti
• DIČ – v případě 1. objednávky
• dodací adresa – liší-li se od fakturační adresy

b) Množství a druh objednaného zboží
• obchodní název objednávaného zboží
• vlastnosti zboží jako jsou: barva, plošná hmotnost, obsah
• množství objednaného zboží

c) Termín a podmínky dodání

3. Podmínky pro kontejnérové objednávky je třeba dohodnout individuálně

U určitých druhů zboží je možnost rezervace s uvedením jeho množství na dobu 3 pracovních dnů. Tato lhůta může být prodloužena až na 14 kalendářních dnů v případě rezervace přes platformu B2B nebo výjimečně po schválení manažerem obchodního oddělení. Po uplynutí této doby musí být každá rezervace buď zrušena, nebo potvrzena jako objednávka.

I. Objednávky se realizují na území Polska a zemí, které jsou členy Evropské unie.

1. Vnitrostátní objednávky přijaté obchodním oddělením jsou realizovány do 24 hodin během pracovních dnů.
2. Doba dodání zboží pro země EU se liší. Kupující má možnost si zkontrolovat dodací lhůty pro:

Dodací lhůta

II. Podrobné podmínky dodání zboží.

1. Objednané zboží lze Kupujícímu doručit volitelně následujícími způsoby:

prostřednictvím spediční nebo kurýrní společnosti
vlastní dopravou Prodávajícího
prostřednictvím osobního převzetí Kupujícího

2. Čas a podmínky doručení přepravy Prodávajícím je třeba dohodnout s Kupujícím individuálně.

3. Existuje možnost vyzvednutí zboží přímo u Kupujícího nebo jím pověřené společnosti. V takovém případě je nezbytné písemně informovat prodávajícího.

4. V případě, že místem vykládky zboží není sídlo Kupujícího, Kupující je povinen na toto místo upozornit a potvrdit, že příjemce zboží je oprávněn k jeho zastoupení a odpovídá za převzetí zboží.

III. Odpovědnost Prodávajícího v otázkách logistiky.

1. V případě, že při přepravě zboží externí společností Kupující zjistil vady, které se mohly stát při přepravě, je Kupující povinen zaznačit tato poškození nebo jiné vady do přepravního listu nebo sepsat s přepravní společností škodní protokol.

2. Prodávající neodpovídá za prodlení dodávek způsobené vyšší silou nebo jinými nepředvídanými nebo neočekávanými okolnostmi, které ztěžují a znemožňují dodání. Týká se to zejména okolností, jako jsou extrémně náročné povětrnostní podmínky, události způsobené požárem, vodou nebo jinými nepředvídatelnými událostmi, nebo zpoždění dopravy do skladu Prodávajícího způsobené prodloužením námořní, kontejnerové dopravy. V případě, že nastanou výše uvedené okolnosti, bude o tom Kupující neprodleně informován. V takových případech není Kupující oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu nárok na náhradu škody.

1. Platební podmínky.

Platební podmínky se počítají od data vystavení faktury. Datum splatnosti, na kterém se strany dohodnou, vždy uvede Prodávající na Faktuře.

2. Cena.

Zákazníci nakupují zboží v ceně, která je platná v den jeho nákupu – dle aktuálních ceníků. Výjimkou jsou ceny individuálně dohodnuté mezi Kupujícím a Prodávajícím.

3. Zpoždění platebních podmínek.

a) V případě neuhrazených nebo zpožděných faktur může Prodávající omezit realizaci aktuálních (nových) objednávek a všechny předchozí dohody o poskytnutých slevách jsou neplatné.

b) Prodávající má právo žádat vrácení celého materiálu nebo jeho části, která zůstala v nedotčeném stavu a lze jej dále prodat.

Minimální objem pro objednávku v případě látky je jedna role. Pokud je z různých důvodů zadána objednávka na méně než jednu roli, Prodávající má právo připočítat k základní ceně náklady na řezání podle následující tabulky:

Pravidla pro prodej látek v množství menším než jedna role
1. 1 mb až 10 mb – k ceníkové ceně připočteme ke každému metru 0,70 €
2. nad 11 mb až 20 mb – k ceníkové ceně připočteme ke každému metru 0,58 €
3. nad 21 mb až 30 mb – k ceníkové ceně připočteme 0,47 € za každý metr
4. pokud si chcete objednat více než 30 bm, jsme povinni Vám předat celou roli. Samozřejmě, můžeme odstřihnout požadovanou metráž iz této role, ale připočteme k tomu 0,35 € za každý metr.

Body 2. 3. a 4. se nevztahuje na Flís a polyesterové textilie.

Vrácení zakoupeného zboží je možné po předchozím souhlasu Prodávajícího. Vrácené zboží by mělo mít původní balení a štítky. Pokud vrácení není důsledkem zavinění Prodávajícího, veškeré náklady na dopravu nese Kupující.

1. Kupující je povinen při reklamaci předložit vyplněný reklamační protokol. Tento formulář je dostupný na internetové stránce nebo Vám jej poskytne naše Obchodní oddělení. K reklamačnímu formuláři je třeba přiložit štítky, resp. fotografie prokazující totožnost reklamovaného zboží.

2. Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho převzetí a ověřit jeho shodu s objednávkou. Ověření zboží by mělo být provedeno vždy před zahájením práce, před použitím zakoupeného materiálu. V případě nesouladu s výše uvedeným má Kupující právo předložit reklamaci v následující lhůtě:

do 3 dnů ode dne dodání – množstevní a kvalitativní vady viditelné při převzetí zboží
21 dní ode dne dodání – vady kvality, viditelné po rozbalení zboží (tuto lhůtu lze po dohodě s Prodávajícím prodloužit v případě, že je třeba zboží použít v pozdějším období),
skryté vady, které nejsou rozpoznány při dodávce, musí být oznámeny v co nejkratším možném čase.

3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním a údržbou v rozporu s pokyny na materiálových listech produktů, které jsou dostupné na internetové stránce nebo v našem obchodním oddělení.

4. Výše náhrady za vadné zboží nemůže přesáhnout jeho hodnotu uvedenou na prodejní faktuře vystavené Prodávajícím.

5. Řešení aktuálních, otevřených reklamací neumožňuje zákazníkovi žádné zpoždění plateb za zakoupené zboží.

6. Pokud Kupující neuplatní reklamaci výše uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě, ztrácí všechna práva na reklamaci.

Uzná-li Prodávající reklamaci, je povinen si vadné zboží na své náklady vyzvednout. Výše uvedené zboží je třeba vrátit v původním obalu, ve stavu, který umožňuje jeho zajištěnou přepravu. V případě požadavku na výměnu vadného zboží je Prodávající povinen vyměnit zboží v co nejkratším čase.

1. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Z. z. č. 133, článek 883 ve znění pozdějších předpisů), zákonem o elektronických službách ze dne 18. července 2002 (Z. z. 144, článek 1204 ve znění pozdějších předpisů).

2. Správcem osobních údajů uživatelů je Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. společnost se sídlem ve Varšavě, ul. Zeuse 27, 01-497 Varšava.

3. Správce zajišťuje diskrétnost a ochranu Osobních údajů uživatelů prostřednictvím B2B platformy a webové stránky zavedením vhodných technických a organizačních opatření.

4. Osobní údaje shromažďuje a zpracovává společnost Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o.:

za účelem poskytování služeb spojených se správou a obsluhou zákaznického účtu nacházejícího se na B2B platformě – právním základem pro zpracování je nutnost zpracování na základě vyplnění smlouvy (článek 6, paragraf 1, písm. b) GDPR),
plnění zákonných povinnosti uložených Správci, vyplývajících zejména z daňových a účetních předpisů – právním základem zpracování je zákonná povinnost (článek 6, paragraf 1, písmeno c) GDPR),
uplatňování nároků na podnikatelskou činnost – právním základem zpracování je odůvodněný zájem Správce (čl. 6, paragraf 1, písm. F) GDPR), který spočívá v ochraně jejich práv,
pro marketingové účely Správce – přímý marketing vlastních produktů nebo služeb.

5. Zpracování Osobních údajů uživatelů pro jiný účel, než je uvedeno v bodě 4, se uskuteční až po získání souhlasu uživatele a v rozsahu uvedeném v souhlasu.

6. Uvedení osobních údajů uživatelů do kontaktního formuláře umístěného na naší internetové stránce je dobrovolné.

7. Uživatel může kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně e-mailové adresy v souladu s čl. 7 § 3 GDPR. Odvolání souhlasu lze provést prostřednictvím žádosti zaslané na následující adresu: kancelaria@polishtextilegroup.com

8. Uživatel má právo na přístup ke svým údajům, jejich změnu nebo vymazání. Zrušení souhlasu ke zpracování osobních údajů bude mít za následek vymazání uživatelského účtu a údajů na něm uložených.