Předpisy

Předpisy

Obecné zásady prodeje:

1 Způsoby zadávání objednávek:
a) prostřednictvím platformy B2B http://b2b.polishtextilegroup.com/
(b) telefonicky
(c) elektronicky: e-mail
(d) faxem.
e) osobně v provozovně prodávajícího: ul. Kolejowa 9A, 27-415 Kunów

2 Objednávka by měla obsahovat následující údaje:
a) Údaje o kupujícím:
– Název společnosti
– Adresa sídla
– Čísla DPH a REGON*
– Dodací adresa**
*Číslo PIN a REGON – pro první objednávku
**Doručovací adresa – pokud se liší od adresy registrace společnosti

(b) Velikost zakázky a druh pořizovaného výrobku
– Obchodní název zboží
– Vlastnosti výrobku: barva, hmotnost, složení
– Objednávané množství

c) Dodací lhůty a podmínky

3. Objednávky zboží v kontejnerovém množství vyžadují individuální dohody.

Je možné rezervovat konkrétní položku s množstvím na dobu 3 pracovních dnů. Tato lhůta se prodlužuje na 14 kalendářních dnů, pokud je rezervace provedena prostřednictvím platformy B2B. Po tomto datu musí být rezervace potvrzena jako objednávka nebo zrušena.

I. Zakázky se realizují v Polsku a v zemích Evropské unie.

1 Tuzemské objednávky přijaté obchodním oddělením jsou vyřizovány v pracovní dny do 24 hodin.
Dodací lhůtu pro jednotlivé země EU si může kupující ověřit na kartě:

Doba dodání

II. Podrobné podmínky dodání zboží.

1 Objednané zboží může být kupujícímu doručeno některým z následujících způsobů:

  • kurýrní nebo spediční společností
  • Vlastní doprava prodávajícího
  • při osobním odběru kupujícím

Podmínky a termín dodání dopravou prodávajícího jsou s kupujícím dohodnuty individuálně.

Objednané zboží si může vyzvednout přímo zákazník nebo jím určená společnost. V takovém případě o tom prosím předem informujte člena prodejního týmu.

(4) Není-li místem dodání zboží sídlo kupujícího, prohlašuje kupující uvedením jiného místa, že příjemce zboží je oprávněn jej zastupovat, a to jak pokud jde o práva a povinnosti vyplývající z tohoto jednání, včetně zejména odpovědnosti za odebrané zboží.

III. Odpovědnosti prodejce v logistických záležitostech.

Pokud je zboží přepravováno prostřednictvím externí společnosti a kupující zjistí vady, které mohly vzniknout během přepravy, měl by zjištěné vady uvést v nákladním listu.

(2) Prodávající neodpovídá za nedodržení dodacích lhůt v případě zásahu vyšší moci nebo jiných nepředvídatelných a mimořádných okolností, které výrazně ztíží nebo znemožní dodání. To platí zejména pro okolnosti, jako jsou mimořádně obtížné povětrnostní podmínky, události způsobené požárem, vodou nebo jinými nepředvídatelnými událostmi a zpoždění dodávky do skladu prodávajícího způsobené delší přepravou po moři. O vzniku výše uvedených okolností bude kupující neprodleně informován. V těchto případech nemá kupující vůči prodávajícímu nárok na náhradu škody.

1 Termín platby.

Doba splatnosti zboží se počítá od data vystavení faktury. Prodávající uvede na každé prodejní faktuře datum splatnosti dohodnuté mezi stranami.

2 Cena.

Zákazník nakupuje za ceny platné v den nákupu – tyto ceny jsou stanoveny aktuálním ceníkem. Tato cena je předmětem individuální dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

3. Pozdní platba.

a) Nebude-li pohledávka z faktury uhrazena do data splatnosti, má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení ve výši odpovídající aktuální zákonné úrokové sazbě.

b) V případě nezaplacení dlužných plateb může prodávající pozastavit realizaci stávajících objednávek a veškeré předchozí dohody o poskytnutých slevách a rabatech pozbývají platnosti.

c) Pokud je kupující v prodlení s platbami, má prodávající právo požadovat vrácení veškerého zboží nebo jeho části, které zůstalo v neporušeném stavu, způsobilém k dalšímu prodeji.

Minimální objednací množství látek je jeden svazek. Pokud objednávka z různých důvodů obsahuje menší množství výrobku, má prodávající právo připočítat odpovídající příplatek.

PRAVIDLA PRO PRODEJ TKANIN V ZAHRANIČNÍCH KVALITÁCH – STŘIH Z PÁSKU
1. od 1 m do 10 m – k ceníkové ceně účtujeme 3,00 PLN/m.
2. nad 10 m do 20 m – k ceníkové ceně připočtěte 2,50 zł/ mb
3. nad 20 m do 30 m – k ceníkové ceně připočtěte 2,00 zł/ mb
4. nad 30 m – prodáváme celé nosníky, a pokud si zákazník přeje přesnou metráž (řezání z celého nosníku), např. 40 mb, připočítáme k ceníkové ceně 1,50 zł/ mb.

Vrácení zakoupeného zboží je možné po předchozí dohodě s prodávajícím. Vrácené zboží by mělo mít původní obal a visačky. Pokud k vrácení nedošlo vinou prodávajícího, je kupující povinen uhradit náklady na dopravu.

(1) Kupující je povinen uplatnit reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře. Tento formulář je k dispozici na webových stránkách nebo v servisním oddělení prodávajícího. Zákazník by měl k formuláři přiložit originální štítky označující reklamované zboží.

(2) Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho převzetí a ověřit jeho shodu s učiněnou objednávkou. V každém případě se tak musí stát před zahájením prací se zakoupeným zbožím. V případě nedodržení podmínek má kupující právo uplatnit reklamaci u prodávajícího ve stanovené lhůtě:

  • do 3 pracovních dnů po dodání – vady v množství a kvalitě zjevné při dodání
  • 21 dnů od dodání – vady jakosti viditelné až po rozbalení/vybalení zboží (tuto lhůtu lze po dohodě s prodávajícím prodloužit, pokud je zboží používáno později).
  • skryté vady, které nelze rozpoznat při dodání, musí být co nejdříve oznámeny.

(3) Prodávající neodpovídá za vady způsobené nesprávným používáním a údržbou, které nejsou v souladu s doporučeními uvedenými v technickém listu výrobku, který je k dispozici na internetových stránkách nebo v servisním oddělení prodávajícího.

(4) Výše náhrady za vadné zboží nesmí přesáhnout hodnotu zboží uvedenou na prodejní faktuře vystavené prodávajícím.

5 Vyřízení probíhající reklamace neopravňuje zákazníka k zadržení platby za zakoupené zboží.

Pokud prodávající reklamaci uzná, je povinen vzít vadné zboží zpět na vlastní náklady. Toto zboží by měl kupující vrátit v původním obalu ve stavu, který umožňuje jeho přepravu a ochranu před možným poškozením. Pokud je žádosti o výměnu vadného zboží za zboží bez vad vyhověno, prodávající se zavazuje vyměnit zboží v co nejkratší době.

6. Prodejní zboží nepodléhá reklamaci ani vrácení. Při nákupu je zákazník informován o důvodu prodeje.

(7) Pokud kupující neuplatní reklamaci předepsaným způsobem a ve stanovené lhůtě, ztrácí veškerá práva z reklamace vyplývající.

1 Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997. (Dz. U. č. 133, poz. 883 v platném znění), zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002. (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů).

2 Správcem osobních údajů uživatelů je společnost Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Zeusa 27, 01-497 Varšava.

(3) Správce zajišťuje důvěrnost a ochranu osobních údajů Uživatelů využívajících Platformu B2B a Webové stránky zavedením vhodných technických a organizačních opatření.

4 Shromažďování a zpracování osobních údajů:

  • za účelem poskytování služeb souvisejících s vedením a provozem účtu umístěného na platformě B2B – právním základem pro zpracování je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO),
  • za účelem splnění zákonných povinností správce vyplývajících zejména z daňových a účetních předpisů – právním základem zpracování je zákonná povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO),
  • za účelem uplatnění obchodních nároků – právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů) na ochraně vašich práv,
  • pro marketingové účely správce – přímý marketing jeho vlastních produktů nebo služeb.

5. zpracování osobních údajů uživatelů pro jiné účely, než jsou uvedeny v bodě. 4 se uskuteční pouze se souhlasem uživatele a v rozsahu uvedeném v tomto souhlasu.

(6) Zadání osobních údajů do kontaktního formuláře na webových stránkách je dobrovolné.

(7) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně e-mailové adresy, můžete kdykoli odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 RODO. Odvolání souhlasu lze provést zasláním žádosti na adresu: office@polishtextilegroup.com.

(8) Máte právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu nebo vymazání. Ukončení smlouvy znamená vymazání účtu a údajů na něm uložených.